Laerskool Tuine

Toelatingsvereistes

Toelatingsvereistes vir Leerders

'n Leerder is skoolpligtig in die jaar wat hy/sy 7 word.

Die volgende toelatingsvereistes geld vir voornemende leerders om tot die skool toegelaat te word:

  1. Leerders van ouers wat binne die natuurlike geografiese voedingsgebied van die skool woonagtig is, geniet voorkeur by toelating mits sodanige ouers die missie van die skool onderskryf. Ander leerlinge sal slegs by aansoek van die ouer met insluiting eweneens van die onderskrywing van die Beheerliggaam tot die skool toegelaat word op voorwaarde dat die skool geen verantwoordelikheid aanvaar ten opsigte van die vervoer van die leerling na en/of van die skool nie. Met die oorweging van alle aansoeke sal daar oor die inhoud van die tradisionele waardes en etos van die skool gewaak word.
  2. 'n Leerder se ouderdom mag nie met meer as twee jaar verskil van die gemiddelde ouderdom van die klasgroep waartoe toegang verlang word nie.
  3. Aanvaarbare amptelike bewyse van goeie gedrag en bevredigende skolastiese vordering van vorige skole/inrigtings moet, waar van toepassing, gelewer word.