Laerskool Tuine

Etos

Laerskool Tuine is vir baie die keuse skool in die omgewing.

Hierdie spogskool is geopen op Dinsdag, 7 April 1953 deur die destydse Direkteur van Onderwys, Dr. A.H. du P van Wyk. Die plaaslike inspekteurs teenwoordig was: Mnre. J.G. Nel, P.J. de W Conradie, W.J. Snyman en Dr. Abernethy.

Ds. Swart het die opening waargeneem. Die waarnemende Hoof wat aangestel was, was Mnr. J.P. Malan. Die leerlingtal was 464 met 12 personeellede. Tans is die inskrywingstal 758 vir 2013 en daar is 152 kindertjies in ons Kleuterskool, Groenie Nessie.

Ons is 'n trots Afrikaanse skool. Ons Christelike karakter en etos bied aan elkeen 'n waardegedrewendheids deel van opvoeding.

Ons slagspreuk: "Trots, Waardig en Doelgerig... Uniek... Altyd Vorentoe", fokus op alle vlakke in die opvoeding.

  • Op Christelike gebied word daar in die skool program voorsiening gemaak vir die beoefening daarvan. Ons Beheerliggaam het ook sover gegaan om 'n Jeugwerker/Prediker te betrek.
  • Op Akademiese gebied is daar ook voortdurende vooruitgang. Personeel word ook aangewend met die skryf van handboeke. Positiewe terugvoering word gegee deur Hoërskole waar leerders vanaf Graad 8 geakkommodeer word.
  • Ouergemeenskap se betrokkenheid is positiewe aspek van meelewendheid. Die Beheerliggaam snoer alle aspekte van ouerbetrokkenheid saam en help bou aan die trotse leerkultuur.
  • Onderwysers is voorwaar hier vir 'n roeping. Hulle is die steunpilare waarop leerlinge kan bou.

Ons poog om soveel moontlik leerders te betrek by alle geleenthede. Totale ontwikkeling is altyd van belang.

Opvoeding is ook gerig op drie pilare: Ouerhuis, skool en dan breër geloofsgemeenskap. Die skool is 'n vriendelike, veilige en geborge tuiste vir ons kinders. Onderwys en opvoeding kan ook op 'n prettige wyse plaasvind.

Onthou, ons Tuine leuse is "Diens en Trou". Dus moet ons diens aan die meerdere en mindere lewer en alyd trou bly aan ons beloftes gemaak uit die Woord van God.

Jaco Snyman
Hoof, Laerskool Tuine