Laerskool Tuine

Tuine Leefwyse

Die Herbevestiging van die Tuine-Leefwyse

Dit word algemeen aanvaar dat opvoeding 'n kontinue proses is, daarom word daar verwys na die "kind in opvoeding". Dit is 'n voortdurende proses wat ten opsigte van al die opvoedingsfasette telkens geëvalueer moet word. Sekere leemtes wat ontstaan het moet geïdentifiseer word en dan moet sodanige agterstande aangespreek word.

Bogenoemde proses rig voorwaar 'n daadwerklike appêl tot die opvoedingsvennoot hetsy dit as ouer, ons as onderwysers of enige ander rolspeler is wat een of ander vormende invloed op die kind het. Hierdie gebeure is omvattend van aard, aangesien opvoeding 'n totaliteitsgebeure is wat al die dimensies van die kind se bestaan behels. Daar kan slegs van geslaagde opvoeding gepraat word as die kind ten opsigte van al sy moontlikhede volwasse gedrag openbaar.

Die Groenie-leefwyse wat ons by ons leerlinge probeer vestig, het bepaald te make met ons poging om toegevoegde waarde tot elke Groenie se opvoeding te verleen. Ons is van mening dat as ons daarin slaag om hierdie leefwyse by alle Groenies te vestig, dit vir elke Groenie 'n gemaklike oorgang tot die Hoërskool tot gevolg sal hê.

Die wese van die Groenie-leefwyse is gesetel in deurlopende betrokke en lojale optrede van elke Groenie teen die agtergrond van die skool se etos as Christelik-Afrikaans. Ons het slegs enkele fasette geïdentifiseer wat ons by die skool gaan aanspreek. Die volgende aspekte verdien aandag:

Voorkoms:

Netjiese voorkoms van alle leerlinge is van groot belang vir die uitdra van 'n positiewe beeld. Dit sluit hare, klere en juweliersware in.

Groet:

Dit is belangrik om ons maats, onderwysers en enige besoeker altyd vriendelik te groet.

Gedrag teenoor maats:

Ons moet mekaar as medemense respekteer en te alle tye menswaardig teenoor ander optree. Seuns moet altyd toelaat dat dogters eerste by die deur instap en die skoner geslag met respek hanteer.

Gedrag teenoor volwassenes:

Die wyse waarop volwassenes (ouers, onderwysers en ander) aangespreek word, verdien aandag. Meneer en Juffrou of Mevrou (hou maar die "Oom" en "Tannie" vir bekendes) is die aanspreekvorm vir bogenoemdes. Onthou slegs 'n kortaf "ja" of "nee" sonder die korrekte aanspreekvorm is nie goeie maniere nie. Verskil gerus van "grootmense", maar veel belangriker - onthou die manier waarop jy verskil. Die handhawing van 'n respekvolle stemtoon en woordeskat is van absolute belang wanneer ons verskil en kritiek lewer.

Rommel:

Hierdie is 'n probleem wat voortdurend aandag verdien, aangesien die kultuur om die omgewing te respekteer nog by baie van ons leerlinge nie gevestig is nie. Na elke pouse is dit werklik skokkend om die groot aantal rommel wat gestrooi lê, te aanskou. Ons stel u reeds nou al in kennis dat die skool voortaan pouses sal sit as die rommel op die terrein nie na wense is nie.

Onthou!!

  • 'n Groenie lyk altyd netjies!
  • 'n Groenie groet altyd vriendelik!
  • 'n Groenie se optrede teenoor gelykes en meerderes spreek altyd van fyn opvoeding!
  • 'n Groenie is nie 'n morsjors nie.

Baie dankie dat ons op u samewerking kan staatmaak om die Groenie-leefwyse 'n sigbare realiteit te maak en sodoende elke kind se opvoeding optimaal te laat realiseer.